حضور ITO در نمایشگاه EXPO و رونمایی از اولین انجمن صنفی کارفرمایی دانش بنیان