حضور ITO در نمایشگاه ماینکس (نمایشگاه،صنعت،معدن، تجارت )