دیدار جناب آقای دکتر ایوبی رئیس سازمان یونسکو ایران با مدیرعامل سازمان تجارت بین الملل