دیدار جناب آقای دکتر سید مصطفی ابطحی، مدیرعامل و مشاور وزیر وزارت ورزش و جوانان با جناب آقای طسوجی آذر مدیرعامل سازمان