تشریف فرمایی حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسین مختاری،نماینده محترم پژوهشکده عروة الوثقی و موسسه جهان تشیع در انگلستان