عقد تفاهم نامه همکاری سازمان تجارت بین الملل و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران