بازدید از مجموعه هلدینگ کهن، بزرگترین مجموعه تولید گل شاخه بریده و گیاهان تزئینی و آپارتمانی کشور