دیدار با جناب آقای دکتر مودودی و جناب آقای دکتر صادقی حاتم