دیدار با جناب آقای دکتر حسین زاده و جناب آقای دکتر پور وصال