2021 مارس 08

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین جناب آقای دکتر عالمی طراح موتور جستجوگر و سازمان تجارت بین الملل
  • 8
  • مارس
  • این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر عالمی و همکاران محترمشان تشکیل گردید، پیرامون فعالیت های شرکت در حوزه و سامان دهی فناوری الکترونیک و با استفاده از فضای مجازی در جهت پیشرفت و معرفی هر چه بیشتر ...

    تشریف فرمایی حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسین مختاری،نماینده محترم پژوهشکده عروة الوثقی و موسسه جهان تشیع در انگلستان.
  • 8
  • مارس
  • این جلسه که با حضور آیت الله حاج شیخ محمد حسین مختاری و همراهان محترم و جناب آقای دکتر صادقی نماینده حقوقی وزارت صمت و همراهان محترم در دفتر مرکزی سازمان تشکیل گردید، پیرامون همکاری های اقتصادی و فرهنگی ...