دیدار جناب آقای دکتر سید مصطفی ابطحی، مدیرعامل و مشاور وزیر وزارت ورزش و جوانان با جناب آقای طسوجی آذر مدیرعامل سازمان.

دیدار جناب آقای دکتر سید مصطفی ابطحی، مدیرعامل و مشاور وزیر وزارت ورزش و جوانان با جناب آقای طسوجی آذر مدیرعامل سازمان.

دیدار جناب آقای دکتر سید مصطفی ابطحی، مدیرعامل و مشاور وزیر وزارت ورزش و جوانان با جناب آقای طسوجی آذر مدیرعامل سازمان.

 در این دیدار که در دفتر مرکزی سازمان در تهران تشکیل گردید، پیرامون همکاری سازمان تجارت بین الملل و وزارت ورزش و جوانان و صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ایران در خصوص  ایجاد ظرفیت های مشترک و ارائه خدمات داخلی و بین المللی به اعضاء تفاهم گردید.