دیدار جناب آقای دکتر ایوبی رئیس سازمان یونسکو ایران با مدیرعامل سازمان تجارت بین الملل.

دیدار جناب آقای دکتر ایوبی رئیس سازمان یونسکو ایران با مدیرعامل سازمان تجارت بین الملل.

دیدار جناب آقای دکتر ایوبی رئیس سازمان یونسکو ایران با مدیرعامل سازمان تجارت بین الملل.

 در این جلسه که به میزبانی جناب آقای دکتر ایوبی ریاست محترم سازمان یونسکو ایران در دفتر مرکزی سازمان یونسکو تشکیل گردید، مقدمات برگزاری همایش های داخلی و بین المللی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی و همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت های سازمان تجارت بین الملل در راستای معرفی توانمندی های مشترک هر دو سازمان در دستور کار مرکز قرار گرفت.