تشریف فرمایی حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسین مختاری،نماینده محترم پژوهشکده عروة الوثقی و موسسه جهان تشیع در انگلستان.

تشریف فرمایی حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسین مختاری،نماینده محترم پژوهشکده عروة الوثقی و موسسه جهان تشیع در انگلستان.

تشریف فرمایی حضرت آیت الله حاج شیخ محمد حسین مختاری،نماینده محترم پژوهشکده عروة الوثقی و موسسه جهان تشیع در انگلستان.


این جلسه که با حضور آیت الله حاج شیخ محمد حسین مختاری و همراهان محترم و جناب آقای دکتر صادقی نماینده حقوقی وزارت صمت و همراهان محترم در دفتر مرکزی سازمان تشکیل گردید، پیرامون همکاری های اقتصادی و فرهنگی در راستایی پیش برد اهداف مشترک در جهت ترویج و معرفی مذهب شیعه در حوزه های بین المللی مذاکره و جدول زمانبندی اجرایی تصویب و عملیاتی گردید.